استخدام در تهران

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
130
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
162
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

624
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1604
24
6
3

تعداد 162 فرصت شغلی یافت شد

پایه وزارت کار

زرین تجارت بهروش زرین تجارت بهروش
حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

توافقی

ساویز ساویز
کنترل کیفیت (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

پایه وزارت کار

دیجی واش دیجی واش
کارگر ساده (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

از 12 تا 15 میلیون تومان

- -
طراح و گرافیست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

توافقی

گروه کارخانجات داروپخش گروه کارخانجات داروپخش
شهر تهران

تا 10 میلیون تومان

شرکت داروسازی کوثر شرکت داروسازی کوثر
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

تا 10 میلیون تومان

شرکت داروسازی کوثر شرکت داروسازی کوثر
شهر تهران

توافقی

- -
شهر تهران

تا 15 میلیون تومان

مهردارو مهردارو
حسابدار صنعتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران