استخدام در صنعت برق و الکترونیک

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
132
130
119
108
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1228
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
477
217
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
56
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1599
24
6
3

تعداد 108 فرصت شغلی یافت شد

از 12 تا 15 میلیون تومان

آلفا هولدینگ آلفا هولدینگ
تکنسین فنی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

شرکت راد نور شرکت راد نور
کارشناس بهداشت (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

شرکت راد نور شرکت راد نور
انباردار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

شرکت راد نور شرکت راد نور
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

شرکت رادنور شرکت رادنور
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

شرکت رادنور شرکت رادنور
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

از 8 تا 10 میلیون تومان

مسترگروه رایا مسترگروه رایا
کارگر انبار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

از 8 تا 10 میلیون تومان

مسترگروه رایا مسترگروه رایا
کارگر خدمات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

از 8 تا 10 میلیون تومان

مسترگروه رایا مسترگروه رایا
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

پارس نوین پارس نوین
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام