استخدام در صنعت بیمه

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

291
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1223
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1594
24
6
3

تعداد 12 فرصت شغلی یافت شد

پایه وزارت کار

کارگزاری آسایش حامی آریایی کارگزاری آسایش حامی آریایی
شهر كرج

توافقی

کارگزاری آسایش حامی آریایی کارگزاری آسایش حامی آریایی
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

کارگزاری رسمی بیمه نکویی کارگزاری رسمی بیمه نکویی
شهر كرج

توافقی

کارگزاری رسمی بیمه نکویی کارگزاری رسمی بیمه نکویی
همکار تبلیغات (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

نمایندگی بیمه نمایندگی بیمه
کارمند اداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

بیمه مرکزی دانا بیمه مرکزی دانا
شهر كرج

پایه وزارت کار

موسسه خدمات بیمه نیک سامان موسسه خدمات بیمه نیک سامان
شهر كرج

پایه وزارت کار

شعبه شرکت سهامی ارزیابان ایرانیان پوشش شعبه شرکت سهامی ارزیابان ایرانیان پوشش
کارمند اداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

شعبه شرکت سهامی ارزیابان ایرانیان پوشش شعبه شرکت سهامی ارزیابان ایرانیان پوشش
تایپیست (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

کارگزاری بیمه بابایی کارگزاری بیمه بابایی
حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج