استخدام در صنعت توزیع و پخش

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

290
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
29
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1221
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
176
121
15
1

293
229
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1592
24
6
3

تعداد 15 فرصت شغلی یافت شد

تا 7 میلیون تومان

شرکت برگ سیب سبز شرکت برگ سیب سبز
شهر كرج

توافقی

شرکت اطلس چمن شرکت اطلس چمن
گرافیست (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر بوئين زهرا

تا ۳ میلیون تومان

پخش سراسری باراکا پخش سراسری باراکا
شهر تهران

تا ۳ میلیون تومان

پخش سراسری باراکا پخش سراسری باراکا
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

تا ۳ میلیون تومان

پخش سراسری باراکا پخش سراسری باراکا
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

تا ۳ میلیون تومان

پخش سراسری باراکا پخش سراسری باراکا
شهر تهران

توافقی

پخش سراسری باراکا پخش سراسری باراکا
شهر كرج

توافقی

پخش سراسری باراکا پخش سراسری باراکا
کارشناس صنایع (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

تا ۵ میلیون تومان

چکاد البرز پارسه چکاد البرز پارسه
شهر كرج

توافقی

چکاد البرز پارسه چکاد البرز پارسه
حسابدار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج