استخدام در صنعت تکنولوژی های جدید و نوآورانه

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
130
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
162
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

624
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1604
24
6
3

تعداد 16 فرصت شغلی یافت شد

پایه وزارت کار

شرکت توسعه بن دا فرآور شرکت توسعه بن دا فرآور
شهر صفادشت

پایه وزارت کار

شرکت توسعه بن دا فرآور شرکت توسعه بن دا فرآور
کارگر تولید آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

شرکت توسعه بن دا فرآور شرکت توسعه بن دا فرآور
کارگر تولید آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

شرکت توسعه بن دا فرآور شرکت توسعه بن دا فرآور
شهر كرج

پایه وزارت کار

شرکت توسعه بن دا فرآور شرکت توسعه بن دا فرآور
کارگر انبار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

لوح فشرده پرتو ابی لوح فشرده پرتو ابی
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

لوح فشرده پرتو ابی لوح فشرده پرتو ابی
اپراتور خط تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

توسعه راهبردی کسب و کار البرز توسعه راهبردی کسب و کار البرز
مهندس الکترونیک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

ربات کار ربات کار
مهندس الکترونیک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

ربات کار ربات کار
مهندس مکانیک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج