استخدام در صنعت حقوقی و قضایی

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
130
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
162
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

624
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1604
24
6
3

تعداد 3 فرصت شغلی یافت شد

تا ۳ میلیون تومان

گروه صنعتی پژوهشی زرنام گروه صنعتی پژوهشی زرنام
شهر كرج

تا ۲ میلیون تومان

موسسه حقوقی عدل آفرینان جاوید ایران موسسه حقوقی عدل آفرینان جاوید ایران
حسابدار (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

موسسه حقوقی عدل آفرینان جاوید ایران موسسه حقوقی عدل آفرینان جاوید ایران
مشاور حقوقی (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج