استخدام در صنعت خودرو سازی و صنایع وابسته

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

282
132
128
119
106
83
82
77
54
52
43
41
38
34
30
30
27
26
26
24
21
20
15
15
12
11
9
7
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

1210
162
69
68
21
13
12
12
8
8
2
2
1
1
1
1

614
471
207
168
115
15
1

286
229
149
108
102
81
79
59
52
50
31
31
30
29
25
19
18
18
17
16
16
16
15
14
13
12
10
10
9
8
8
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1

1559
23
6
3

تعداد 148 فرصت شغلی یافت شد

7 ماه پیش

پایه وزارت کار

شرکت ساینا صنعت سدید شرکت ساینا صنعت سدید
شهر كرج

8 ماه پیش

پایه وزارت کار

آریا دیزل پارت آریا دیزل پارت
شهر كرج

8 ماه پیش

پایه وزارت کار

صنایع آرمکو صنایع آرمکو
خدمات آقا و خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

8 ماه پیش

توافقی

صنایع آرمکو صنایع آرمکو
شهر كرج

9 ماه پیش

پایه وزارت کار

طرح آفرینان پیشرو طرح آفرینان پیشرو
شهر كرج

9 ماه پیش

توافقی

طرح آفرینان پیشرو طرح آفرینان پیشرو
مدیر فروش خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

10 ماه پیش

پایه وزارت کار

اتحاد پلاست البرز اتحاد پلاست البرز
شهر كرج

10 ماه پیش

توافقی

اتحاد پلاست البرز اتحاد پلاست البرز
تاسیسات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

10 ماه پیش

توافقی

اتحاد پلاست البرز اتحاد پلاست البرز
مکانیک آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

10 ماه پیش

توافقی

اتحاد پلاست البرز اتحاد پلاست البرز
برقکار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج