استخدام در صنعت صنایع شیمیایی

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

291
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1223
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1594
24
6
3

تعداد 30 فرصت شغلی یافت شد

پایه وزارت کار

ماندانا شیمی ماندانا شیمی
شهر كرج

پایه وزارت کار

ماندانا شیمی ماندانا شیمی
شهر كرج

پایه وزارت کار

ماندانا شیمی ماندانا شیمی
شهر كرج

پایه وزارت کار

ماندانا شیمی ماندانا شیمی
شهر كرج

توافقی

صنایع شیمیایی کیمیاران صنایع شیمیایی کیمیاران
تکنسین مکانیک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

بالای ۸ میلیون تومان

کیمیاگر امرتات کیمیاگر امرتات
شهر كرج

توافقی

پدیده شیمی قرن (گلرنگ) پدیده شیمی قرن (گلرنگ)
شهر كرج

توافقی

پدیده شیمی قرن (گلرنگ) پدیده شیمی قرن (گلرنگ)
شهر كرج

پایه وزارت کار

صنایع شیمیایی کیمیاران صنایع شیمیایی کیمیاران
اپراتور تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

صنایع شیمیایی کیمیاران صنایع شیمیایی کیمیاران
مسئول دفتر خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج