استخدام در صنعت صنایع ماشین سازی

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
130
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
162
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

624
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1604
24
6
3

تعداد 14 فرصت شغلی یافت شد

تا 10 میلیون تومان

طرسام طرسام
شهر كرج

تا 10 میلیون تومان

طرسام طرسام
کارشناس برق (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا 8 میلیون تومان

طرسام طرسام
مونتاژ کار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا 10 میلیون تومان

طرسام طرسام
کارشناس مکانیک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا 8 میلیون تومان

طرسام طرسام
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا 10 میلیون تومان

طرسام طرسام
کارشناس it (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا 8 میلیون تومان

طرسام طرسام
مسئول دفتر (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا 10 میلیون تومان

طرسام طرسام
جوشکار آرگون (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا 10 میلیون تومان

طرسام طرسام
نقشه کش صنعتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۳ میلیون تومان

تکنیتا ماشین تکنیتا ماشین
تراشکار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج