استخدام در صنعت صنایع کاغذ و چوب

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
130
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
162
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

624
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1604
24
6
3

تعداد 30 فرصت شغلی یافت شد

پایه وزارت کار

آرال رول آریا آرال رول آریا
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
شهر كرج

توافقی

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
منشی خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 7 تا 8 میلیون تومان

اشنیز اشنیز
کارگر ساده آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

اشنیز اشنیز
شهر كرج

تا 6 میلیون تومان

اشنیز اشنیز
شهر تهران

تا 6 میلیون تومان

اشنیز اشنیز
کارگر ساده (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر ماهدشت

تا 7 میلیون تومان

اشنیز اشنیز
طراح 3d (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر ماهدشت