استخدام در صنعت لوازم خانگی

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

282
132
128
119
106
83
82
77
54
52
43
41
38
34
30
30
27
26
26
24
21
20
15
15
12
11
9
7
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

1210
162
69
68
21
13
12
12
8
8
2
2
1
1
1
1

614
471
207
168
115
15
1

286
229
149
108
102
81
79
59
52
50
31
31
30
29
25
19
18
18
17
16
16
16
15
14
13
12
10
10
9
8
8
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1

1559
23
6
3

تعداد 102 فرصت شغلی یافت شد

1 ماه پیش

پایه وزارت کار

آرسس آرسس
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

1 ماه پیش

از 10 تا 12 میلیون تومان

آرسس آرسس
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

1 ماه پیش

پایه وزارت کار

آرسس آرسس
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

1 ماه پیش

توافقی

آرسس آرسس
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

3 ماه پیش

توافقی

لوازم خانگی مادیران لوازم خانگی مادیران
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

3 ماه پیش

پایه وزارت کار

سپاهان الکترونیک سینا سپاهان الکترونیک سینا
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

5 ماه پیش

توافقی

لوازم خانگی مادیران لوازم خانگی مادیران
تکنسین تاسیسات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

5 ماه پیش

توافقی

لوازم خانگی مادیران لوازم خانگی مادیران
کارشناس تاسیسات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

5 ماه پیش

توافقی

لوازم خانگی مادیران لوازم خانگی مادیران
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

5 ماه پیش

توافقی

لوازم خانگی مادیران لوازم خانگی مادیران
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام