استخدام در صنعت معماری

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
130
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
162
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

624
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1604
24
6
3

تعداد 8 فرصت شغلی یافت شد

تا ۴ میلیون تومان

گروه معماری داخلی پلان گروه معماری داخلی پلان
شهر كرج

توافقی

گروه معماری داخلی پلان گروه معماری داخلی پلان
سرپرست واحد نصب (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

گروه معماری داخلی پلان گروه معماری داخلی پلان
CNCکار چوب و MDF (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

گروه معماری داخلی پلان گروه معماری داخلی پلان
شهر كرج

تا ۴ میلیون تومان

گروه معماری داخلی پلان گروه معماری داخلی پلان
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۳ میلیون تومان

گروه معماری داخلی پلان گروه معماری داخلی پلان
شهر كرج

توافقی

گروه معماری داخلی پلان گروه معماری داخلی پلان
سرپرست واحد نصب (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

ایمن خواب هوشمند ایمن خواب هوشمند
نجار MDF (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج