استخدام در صنعت معماری

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

291
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1223
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1594
24
6
3

تعداد 8 فرصت شغلی یافت شد

تا ۴ میلیون تومان

گروه معماری داخلی پلان گروه معماری داخلی پلان
شهر كرج

توافقی

گروه معماری داخلی پلان گروه معماری داخلی پلان
سرپرست واحد نصب (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

گروه معماری داخلی پلان گروه معماری داخلی پلان
CNCکار چوب و MDF (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

گروه معماری داخلی پلان گروه معماری داخلی پلان
شهر كرج

تا ۴ میلیون تومان

گروه معماری داخلی پلان گروه معماری داخلی پلان
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۳ میلیون تومان

گروه معماری داخلی پلان گروه معماری داخلی پلان
شهر كرج

توافقی

گروه معماری داخلی پلان گروه معماری داخلی پلان
سرپرست واحد نصب (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

ایمن خواب هوشمند ایمن خواب هوشمند
نجار MDF (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج