استخدام در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

291
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1223
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1594
24
6
3

تعداد 32 فرصت شغلی یافت شد

از 8 تا 10 میلیون تومان

- -
شهر كرج

پایه وزارت کار

کاراپرنیان شرق کاراپرنیان شرق
کارگر تولید آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

کاراپرنیان شرق کاراپرنیان شرق
خدمات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

خدمات مهندسی ویراتهران خدمات مهندسی ویراتهران
مهندس مکانیک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر ساوجبلاق

توافقی

گسترش فناوری خوارزمی گسترش فناوری خوارزمی
تکنسین تاسیسات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۵ میلیون تومان

شرکت بین المللی تایید شرکت بین المللی تایید
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

پایه وزارت کار

گسترش فناوری خوارزمی گسترش فناوری خوارزمی
شهر كرج

توافقی

گسترش فناوری خوارزمی گسترش فناوری خوارزمی
آهنگر و جوشکار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

گسترش فناوری خوارزمی گسترش فناوری خوارزمی
برقکار ساختمان (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج