استخدام در صنعت گردشگری و هتلداری

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
131
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
163
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

625
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1605
24
6
3

تعداد 5 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

بهادرگشت بهادرگشت
شهر تهران

توافقی

بهادرگشت بهادرگشت
حسابدار (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

توافقی

بهادرگشت بهادرگشت
کارمند تور خارجی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

توافقی

بهادرگشت بهادرگشت
شهر تهران

توافقی

بهادرگشت بهادرگشت
نیروی خدمه (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران