استخدام در صنعت IT، نرم افزار و سخت افزار

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

290
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
29
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1221
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
176
121
15
1

293
229
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1592
24
6
3

تعداد 18 فرصت شغلی یافت شد

از 7 تا 8 میلیون تومان

تریتا سافت تریتا سافت
آبدارچی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 8 تا 10 میلیون تومان

تریتا سافت تریتا سافت
شهر كرج

از 12 تا 15 میلیون تومان

تریتا سافت تریتا سافت
کارمند فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 6 تا 7 میلیون تومان

تریتا سافت تریتا سافت
منشی خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 8 تا 10 میلیون تومان

تریتا سافت تریتا سافت
شهر كرج

توافقی

شرکت طرح و پردازش غدیر شرکت طرح و پردازش غدیر
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

شرکت طرح و پردازش غدیر شرکت طرح و پردازش غدیر
مسئول دفتر (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

کایا کایا
شهر تهران

پایه وزارت کار

اکو داده پردازش اکو داده پردازش
حسابدار خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

ورا سیستم ورا سیستم
شهر كرج