استخدام در كرج

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
132
130
119
108
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1228
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
477
217
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
56
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1599
24
6
3

تعداد 1222 فرصت شغلی یافت شد

از 12 تا 15 میلیون تومان

- -
شهر كرج

از 12 تا 15 میلیون تومان

- -
شهر كرج

از 12 تا 15 میلیون تومان

- -
شهر كرج

از 10 تا 12 میلیون تومان

- -
شهر كرج

از 10 تا 12 میلیون تومان

شرکت پرشین صنعت بهاستان شرکت پرشین صنعت بهاستان
شهر كرج

از 8 تا 10 میلیون تومان

فراورده های گوشتی آندره فراورده های گوشتی آندره
شهر كرج

از 8 تا 10 میلیون تومان

فراورده های گوشتی آندره فراورده های گوشتی آندره
شهر كرج

پایه وزارت کار

انتشارات جنگل انتشارات جنگل
کارگر ساده (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

ماندانا شیمی ماندانا شیمی
کارگر خدمات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

ماندانا شیمی ماندانا شیمی
شهر كرج