استخدام در ماهدشت

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

291
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1223
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1594
24
6
3

تعداد 12 فرصت شغلی یافت شد

پایه وزارت کار

آذین بسپار آذین بسپار
کارگر تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر ماهدشت

توافقی

سی سام سی سام
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر ماهدشت

پایه وزارت کار

تکنوایر تکنوایر
شهر ماهدشت

توافقی

صنایع روشنایی کیاسو صنایع روشنایی کیاسو
شهر ماهدشت

پایه وزارت کار

آراز درب آراز درب
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر ماهدشت

پایه وزارت کار

جوشیران جوشیران
کارگر تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر ماهدشت

توافقی

جوشیران جوشیران
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر ماهدشت

توافقی

جوشیران جوشیران
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر ماهدشت

توافقی

جوشیران جوشیران
شهر ماهدشت

توافقی

جوشیران جوشیران
شهر ماهدشت