استخدام در نظرآباد

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
132
130
119
108
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1228
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
477
217
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
56
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1599
24
6
3

تعداد 25 فرصت شغلی یافت شد

پایه وزارت کار

آبا طعم پرشین (چی توز) آبا طعم پرشین (چی توز)
شهر نظرآباد

از 12 تا 15 میلیون تومان

آبا طعم پرشین (چی توز) آبا طعم پرشین (چی توز)
راننده پایه یک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر نظرآباد

از 10 تا 12 میلیون تومان

آبا طعم پرشین (چی توز) آبا طعم پرشین (چی توز)
راننده لیفتراک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر نظرآباد

از 10 تا 12 میلیون تومان

آبا طعم پرشین (چی توز) آبا طعم پرشین (چی توز)
تکنسین برق (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر نظرآباد

پایه وزارت کار

چی توز چی توز
شهر نظرآباد

پایه وزارت کار

چی توز چی توز
راننده لیفتراک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر نظرآباد

توافقی

چی توز چی توز
شهر نظرآباد

پایه وزارت کار

چی توز چی توز
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر نظرآباد

پایه وزارت کار

چی توز چی توز
شهر نظرآباد

توافقی

چی توز چی توز
شهر نظرآباد