استخدام فروش و بازاریابی

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
130
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
162
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

624
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1604
24
6
3

تعداد 110 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

آسان سیل آگرین آسان سیل آگرین
شهر شهرک صنعتی سیمین دشت

از 15 تا 20 میلیون تومان

پخش روغن موتور پاهنگ پخش روغن موتور پاهنگ
شهر كرج

از 12 تا 15 میلیون تومان

- -
بازاریاب تلفنی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 12 تا 15 میلیون تومان

- -
بازاریاب حضوری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

نمایندگی ایران خودرو نمایندگی ایران خودرو
کارمند فروش خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

بایگان معاش ایساتیس بایگان معاش ایساتیس
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
شهر اشتهارد

توافقی

کارتن خورشید البرز کارتن خورشید البرز
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

شرکت ساینا صنعت سدید شرکت ساینا صنعت سدید
شهر كرج

توافقی

طرح آفرینان پیشرو طرح آفرینان پیشرو
مدیر فروش خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج