استخدام نقشه‌کش و طراح صنعتی

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

291
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1223
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1594
24
6
3

تعداد 9 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
کارشناس qc (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
نقشه کشی صنعتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

گروه صنعتی ماموت گروه صنعتی ماموت
شهر كرج

توافقی

آریا بنیز آریا بنیز
نقشه کشی صنعتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

توافقی

پیاوار پیاوار
نقشه کش صنعتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

آسیا بهین برق آسیا بهین برق
نقشه کش صنعتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۳ میلیون تومان

بهسازان بهسازان
شهر تهران

توافقی

شرکت دانش بنیان ماداکتو شرکت دانش بنیان ماداکتو
نقشه کش صنعتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

نوآوران ماشین نوآوران ماشین
نقشه کش صنعتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج