استخدام نوع کار دورکاری

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

291
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1223
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1594
24
6
3

تعداد 6 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

- -
فتوشاپ کار (دورکاری)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

- -
گرافیست (دورکاری)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

بیمه ایران بیمه ایران
کارمند فروش (دورکاری)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

بیناسازابزار بیناسازابزار
شهر تهران

توافقی

موسسه آموزشی زانا موسسه آموزشی زانا
مسئول فروش (دورکاری)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

توافقی

کایا کایا
شهر تهران