استخدام کارشناس تاسیسات

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
130
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
162
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

624
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1604
24
6
3

تعداد 26 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

لوازم خانگی مادیران لوازم خانگی مادیران
کارشناس تاسیسات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

- -
کمک تاسیسات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

اتحاد پلاست البرز اتحاد پلاست البرز
تاسیسات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا 10 میلیون تومان

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
شهر اشتهارد

تا 10 میلیون تومان

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
تکنسین مکانیک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد

توافقی

فرمند فرمند
تکنسین تاسیسات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

فرمند فرمند
تکنسین حرارتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

پیشتاز طب زمان پیشتاز طب زمان
تکنسین تاسیسات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

صنعت رایان پارس صنعت رایان پارس
تکنسین تاسیسات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد

پایه وزارت کار

پارس صدرا فناور پارس صدرا فناور
تکنسین تاسیسات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد