استخدام کارشناس تاسیسات

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

290
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
29
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1221
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
176
121
15
1

293
229
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1592
24
6
3

تعداد 26 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

لوازم خانگی مادیران لوازم خانگی مادیران
کارشناس تاسیسات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

- -
کمک تاسیسات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

اتحاد پلاست البرز اتحاد پلاست البرز
تاسیسات آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا 10 میلیون تومان

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
شهر اشتهارد

تا 10 میلیون تومان

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
تکنسین مکانیک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد

توافقی

فرمند فرمند
تکنسین تاسیسات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

فرمند فرمند
تکنسین حرارتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

پیشتاز طب زمان پیشتاز طب زمان
تکنسین تاسیسات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

صنعت رایان پارس صنعت رایان پارس
تکنسین تاسیسات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد

پایه وزارت کار

پارس صدرا فناور پارس صدرا فناور
تکنسین تاسیسات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر اشتهارد