استخدام کارشناس صنایع غذایی

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
130
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
162
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

624
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1604
24
6
3

تعداد 34 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
شهر كرج

توافقی

چی توز چی توز
شهر كرج

توافقی

چی توز چی توز
شهر كرج

توافقی

چی توز چی توز
شهر كرج

توافقی

کوروش پروتئین البرز کوروش پروتئین البرز
شهر كرج

تا 15 میلیون تومان

سلامت خوراک آریایی سلامت خوراک آریایی
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

آکواتیک استار ایرانیان (آبمعدنی سورپرایز) آکواتیک استار ایرانیان (آبمعدنی سورپرایز)
شهر كرج

توافقی

دشت مشکات دشت مشکات
شهر كرج

توافقی

دشت مشکات دشت مشکات
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

شکلات باراکا شکلات باراکا
شهر كرج