عالی صنعت نوین

عالی صنعت نوین

صنایع فلزی و ریختگری

خصوصی
51 - 200 نفر
شرکت فرسیمانوین

شرکت فرسیمانوین

صنایع غذایی

خصوصی
51 - 200 نفر
استان البرز
شهر کرج
sifam

sifam

معماری

خصوصی
2 - 10 نفر
استان البرز
شهر کرج
گروه صنعتی هوایار

گروه صنعتی هوایار

تولیدی و صنعتی

خصوصی
201 - 500 نفر
لبنیات میهن

لبنیات میهن

صنایع غذایی

خصوصی
501 - 1000 نفر
فناوران دارویی پارسیان

فناوران دارویی پارسیان

داروسازی

خصوصی
51 - 200 نفر
استان البرز
شهر کرج
Rajabiielts

Rajabiielts

آموزش و پژوهش

خصوصی
2 - 10 نفر
ومکو

ومکو

خودرو سازی و صنایع وابسته

خصوصی
51 - 200 نفر
مهرگان طرح

مهرگان طرح

معماری

خصوصی
11 - 50 نفر