موسسه آموزشی زانا

موسسه آموزشی زانا

آموزش و پژوهش

خصوصی
11 - 50 نفر
استان تهران
شهر تهران
آی بوک

آی بوک

آموزش و پژوهش

خصوصی
2 - 10 نفر
آرمه گیتی آسیا

آرمه گیتی آسیا

تولیدی و صنعتی

خصوصی
11 - 50 نفر
تضمین صنعت سبحان

تضمین صنعت سبحان

استارتاپ

خصوصی
11 - 50 نفر
زرین پیمان جاوید ایرانیان

زرین پیمان جاوید ایرانیان

تجارت و بازرگانی

خصوصی
11 - 50 نفر
استان البرز
شهر کرج
Elamod

Elamod

پوشاک و منسوجات

خصوصی
یک نفر
آردسازی اتحاد کرج

آردسازی اتحاد کرج

صنایع غذایی

خصوصی
51 - 200 نفر
استان البرز
شهر کرج
جابون

جابون

تولیدی و صنعتی

خصوصی
51 - 200 نفر
ایمن خواب هوشمند

ایمن خواب هوشمند

تولیدی و صنعتی

خصوصی
11 - 50 نفر