استخدام در صنعت داروسازی

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

291
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1223
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1594
24
6
3

تعداد 81 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

داروسازی طب مفید نیکان داروسازی طب مفید نیکان
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

گروه کارخانجات داروپخش گروه کارخانجات داروپخش
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

توافقی

گروه کارخانجات داروپخش گروه کارخانجات داروپخش
کارشناس تدارکات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

توافقی

داروسازی طب مفید نیکان داروسازی طب مفید نیکان
شهر كرج

توافقی

داروسازی فندا داروسازی فندا
شهر كرج

توافقی

داروسازی سپیداج داروسازی سپیداج
مدیر انبار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۳ میلیون تومان

گروه کارخانجات داروپخش گروه کارخانجات داروپخش
شهر تهران

پایه وزارت کار

زیست دارو دانش زیست دارو دانش
کارشناس تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

بالای ۵ میلیون تومان

فناوران دارویی پارسیان فناوران دارویی پارسیان
شهر كرج

توافقی

داروسازی طب مفید نیکان داروسازی طب مفید نیکان
شهر كرج