استخدام در صنعت سایر صنایع و خدمات

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
130
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
162
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

624
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1604
24
6
3

تعداد 59 فرصت شغلی یافت شد

پایه وزارت کار

ایده سازان مارون البرز ایده سازان مارون البرز
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

دکتر وین دکتر وین
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
شهر اشتهارد

توافقی

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
شهر اشتهارد

پایه وزارت کار

لمینیک لمینیک
شهر صفادشت

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
کارشناس مکانیک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
شهر كرج

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
شهر كرج

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
تکنسین برق (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج