استخدام در صنعت سایر صنایع و خدمات

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

291
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1223
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1594
24
6
3

تعداد 59 فرصت شغلی یافت شد

پایه وزارت کار

ایده سازان مارون البرز ایده سازان مارون البرز
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

دکتر وین دکتر وین
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
شهر اشتهارد

توافقی

توسعه درب ایده توسعه درب ایده
شهر اشتهارد

پایه وزارت کار

لمینیک لمینیک
شهر صفادشت

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
کارشناس مکانیک (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
شهر كرج

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
شهر كرج

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
انباردار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

کاچار ابزار کاچار ابزار
تکنسین برق (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج