استخدام در صنعت سایر صنایع و خدمات

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
131
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
163
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

625
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1605
24
6
3

تعداد 59 فرصت شغلی یافت شد

پایه وزارت کار

گروه پارسیان گروه پارسیان
کارمند اداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۴ میلیون تومان

ربات کار ربات کار
مسئول تدارکات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۴ میلیون تومان

ربات کار ربات کار
شهر كرج

تا ۴ میلیون تومان

ربات کار ربات کار
مهندس صنایع (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۴ میلیون تومان

ربات کار ربات کار
مهندس کامپیوتر (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۴ میلیون تومان

ربات کار ربات کار
شهر كرج

تا ۴ میلیون تومان

ربات کار ربات کار
مهندس برق کنترل (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۴ میلیون تومان

ربات کار ربات کار
شهر كرج

پایه وزارت کار

کارخانه صنعتی در اشتهارد کارخانه صنعتی در اشتهارد
کارگر ساده انبار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج