استخدام کارشناس سخت‌افزار و شبکه

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
131
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
163
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

625
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1605
24
6
3

تعداد 20 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

لوازم خانگی مادیران لوازم خانگی مادیران
شهر كرج

توافقی

دان ارتباط گویا دان ارتباط گویا
کارشناس IT (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
کارشناس IT و شبکه (پاره وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

پارس اگزوز پارس اگزوز
کارشناس IT (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

پایه وزارت کار

پارس اگزوز پارس اگزوز
کارشناس IT (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

پایه وزارت کار

پارس اگزوز پارس اگزوز
کارشناس IT (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

تا ۴ میلیون تومان

فرآورده های گوشتی رباط فرآورده های گوشتی رباط
شهر تهران

توافقی

پارس اگزوز پارس اگزوز
کارشناس IT (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

توافقی

سازه پویش (گروه عظام) سازه پویش (گروه عظام)
کارشناس IT (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

دامداران دامداران
کارشناس IT (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج