استخدام در صنعت صنایع غذایی

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

291
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1223
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1594
24
6
3

تعداد 231 فرصت شغلی یافت شد

پایه وزارت کار

چی توز چی توز
انباردار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر نظرآباد

پایه وزارت کار

چی توز چی توز
شهر نظرآباد

پایه وزارت کار

چی توز چی توز
مامور خرید آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر نظرآباد

پایه وزارت کار

چی توز چی توز
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر نظرآباد

پایه وزارت کار

چی توز چی توز
کارگر انبار (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر نظرآباد

توافقی

چاشنی زرین چاشنی زرین
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

توافقی

چی توز چی توز
شهر نظرآباد

پایه وزارت کار

چی توز چی توز
کارگر انبار اقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر نظرآباد

پایه وزارت کار

چی توز چی توز
شهر نظرآباد

پایه وزارت کار

چی توز چی توز
شهر نظرآباد