استخدام در صنعت صنایع غذایی

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

291
132
130
119
106
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1223
162
74
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1

623
474
215
178
121
15
1

293
231
157
108
102
81
81
59
52
52
32
31
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1594
24
6
3

تعداد 231 فرصت شغلی یافت شد

پایه وزارت کار

فرآورده های غذایی سمیه فرآورده های غذایی سمیه
کارگر تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

توافقی

فرآورده های غذایی سمیه فرآورده های غذایی سمیه
کارشناس تامین (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

توافقی

فرآورده های غذایی سمیه فرآورده های غذایی سمیه
کارشناس صنایع (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

توافقی

خوشه سلبن خزر (باراکا) خوشه سلبن خزر (باراکا)
شهر كرج

پایه وزارت کار

صنایع غذایی قافلانکوه صنایع غذایی قافلانکوه
شهر كرج

توافقی

لبنیات میهن لبنیات میهن
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

زر ماکارون زر ماکارون
کارگر انبار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

شرکت فرسیمانوین شرکت فرسیمانوین
کارشناس برق (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

چی توز چی توز
کارگر خدمات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

چی توز چی توز
اپراتور خط تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج