استخدام کارشناس شیمی

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
130
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
162
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

624
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1604
24
6
3

تعداد 37 فرصت شغلی یافت شد

پایه وزارت کار

سینره (طبیعت زنده) سینره (طبیعت زنده)
کارشناس شیمی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

داروسازی فندا داروسازی فندا
شهر كرج

توافقی

نگارین گستر کیمیا نگارین گستر کیمیا
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۴ میلیون تومان

ایستانواوران نیرو ایستانواوران نیرو
شهر تهران

پایه وزارت کار

داروسازی سپیداج داروسازی سپیداج
کارشناس شیمی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

رنگ اطلس رنگ اطلس
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

کارخانه صنعتی در اشتهارد کارخانه صنعتی در اشتهارد
شهر كرج

توافقی

کارخانه صنعتی در اشتهارد کارخانه صنعتی در اشتهارد
اپراتور تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

زرین پلاستیک زرین پلاستیک
کارشناس شیمی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

جوشیران جوشیران
کارشناس شیمی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج