استخدام کارشناس شیمی

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

292
134
130
119
110
84
83
77
55
53
47
43
37
34
31
30
29
26
26
24
21
20
16
15
13
13
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1231
162
75
68
25
13
12
12
8
8
8
5
3
2
1
1
1
1
1

624
480
217
178
122
15
1

295
231
157
108
102
81
81
59
57
52
32
32
30
30
25
19
18
18
18
17
16
16
16
15
14
12
10
10
9
8
8
5
5
5
4
3
3
2
2
2
1

1604
24
6
3

تعداد 37 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

گسترش فناوری خوارزمی گسترش فناوری خوارزمی
کارشناس شیمی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

گروه کارخانجات داروپخش گروه کارخانجات داروپخش
کارشناس شیمی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

توافقی

داروسازی سپیداج داروسازی سپیداج
شهر كرج

توافقی

پایا روان کاران البرز پایا روان کاران البرز
کارشناس شیمی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

دارو سازی نیل فارمد دارو سازی نیل فارمد
کارشناس شیمی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

فراچاپ آریا فراچاپ آریا
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

پاک شیمی بابونه پاک شیمی بابونه
شهر كرج

توافقی

گسترش فناوری خوارزمی گسترش فناوری خوارزمی
شهر كرج

توافقی

لوازم خانگی مادیران لوازم خانگی مادیران
شهر كرج

پایه وزارت کار

شرکت داروسازی شرکت داروسازی
شهر كرج