استخدام برای صنایع

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

0
0
0
0
0
29
0
0
1
2
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

34
6
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

41
0
1
0
0
0
0

7
14
5
1
6
1
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

42
0
0
0

تعداد 218 فرصت شغلی یافت شد

تا ۴ میلیون تومان

گروه کارخانجات داروپخش گروه کارخانجات داروپخش
شهر تهران

تا ۵ میلیون تومان

گروه کارخانجات داروپخش گروه کارخانجات داروپخش
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر تهران

توافقی

ماکوفارمافردآور ماکوفارمافردآور
شهر كرج

تا ۴ میلیون تومان

ربات کار ربات کار
مهندس صنایع (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۴ میلیون تومان

شرکت مهندسی شایان برق شرکت مهندسی شایان برق
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر البرز

توافقی

ماکوفارمافردآور ماکوفارمافردآور
شهر كرج

توافقی

فراکلون فراکلون
شهر ساوجبلاق

توافقی

فرایند تجهیز آرینا فرایند تجهیز آرینا
کارشناس فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج