استخدام برای صنایع

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

0
0
0
0
0
29
0
0
1
2
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

34
6
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

41
0
1
0
0
0
0

7
14
5
1
6
1
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

42
0
0
0

تعداد 218 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

بهسازان سیمین بهسازان سیمین
شهر شهرک صنعتی خوارزمی

توافقی

استام صنعت استام صنعت
شهر شهرک صنعتی بهارستان

از 12 تا 15 میلیون تومان

صنایع شیمیایی کیمیاران صنایع شیمیایی کیمیاران
کارگر انبار اقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 12 تا 15 میلیون تومان

صنایع شیمیایی کیمیاران صنایع شیمیایی کیمیاران
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 12 تا 15 میلیون تومان

تریتا سافت تریتا سافت
کارمند فروش (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 6 تا 7 میلیون تومان

صنایع شیمیایی کیمیاران صنایع شیمیایی کیمیاران
شهر كرج

از 6 تا 7 میلیون تومان

صنایع شیمیایی کیمیاران صنایع شیمیایی کیمیاران
کارگر انبار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

از 6 تا 7 میلیون تومان

صنایع شیمیایی کیمیاران صنایع شیمیایی کیمیاران
کارگر ساده آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

صنایع شیمیایی کیمیاران صنایع شیمیایی کیمیاران
کمک اشپز اقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

پایه وزارت کار

صنایع شیمیایی کیمیاران صنایع شیمیایی کیمیاران
تکنسین تاسیسات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج