استخدام برای صنایع

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

0
0
0
0
0
0
29
0
1
2
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

34
6
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

41
0
1
0
0
0
0

7
14
5
1
6
1
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

42
0
0
0

تعداد 216 فرصت شغلی یافت شد

3 ماه پیش

از 6 تا 7 میلیون تومان

صنایع شیمیایی کیمیاران صنایع شیمیایی کیمیاران
شهر كرج

3 ماه پیش

از 6 تا 7 میلیون تومان

صنایع شیمیایی کیمیاران صنایع شیمیایی کیمیاران
کارگر انبار آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 ماه پیش

از 6 تا 7 میلیون تومان

صنایع شیمیایی کیمیاران صنایع شیمیایی کیمیاران
کارگر ساده آقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 ماه پیش

پایه وزارت کار

صنایع شیمیایی کیمیاران صنایع شیمیایی کیمیاران
کمک اشپز اقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 ماه پیش

پایه وزارت کار

صنایع شیمیایی کیمیاران صنایع شیمیایی کیمیاران
تکنسین تاسیسات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 ماه پیش

پایه وزارت کار

صنایع شیمیایی کیمیاران صنایع شیمیایی کیمیاران
تکنسین برق اقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

3 ماه پیش

توافقی

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
شهر كرج

3 ماه پیش

توافقی

کنسرسیوم دیالیز ایران کنسرسیوم دیالیز ایران
شهر اشتهارد

5 ماه پیش

توافقی

لوازم خانگی مادیران لوازم خانگی مادیران
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

8 ماه پیش

پایه وزارت کار

صنایع آرمکو صنایع آرمکو
خدمات آقا و خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج