استخدام برای صنایع

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

0
0
0
0
0
29
0
0
1
2
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

34
6
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

41
0
1
0
0
0
0

7
14
5
1
6
1
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

42
0
0
0

تعداد 218 فرصت شغلی یافت شد

تا ۵ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
مسئول دفتر خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۵ میلیون تومان

ایران تابلو ایران تابلو
شهر كرج

توافقی

صنایع غذایی شانا صنایع غذایی شانا
جوشکار برق (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

صنایع بین المللی برق ارس صنایع بین المللی برق ارس
شهر كرج

بالای ۵ میلیون تومان

اشنیز اشنیز
شهر تهران

تا ۵ میلیون تومان

شرکت سبلان درب مهر شرکت سبلان درب مهر
شهر كرج

توافقی

دشت مشکات دشت مشکات
شهر كرج

توافقی

تضمین صنعت سبحان تضمین صنعت سبحان
شهر كرج

توافقی

ماکوفارمافردآور ماکوفارمافردآور
سرپرست تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

تا ۴ میلیون تومان

صنایع الکترونیک سها صنایع الکترونیک سها
نیروی خدمات (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج