استخدام برای صنایع

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

0
0
0
0
0
29
0
0
1
2
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

34
6
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

41
0
1
0
0
0
0

7
14
5
1
6
1
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

42
0
0
0

تعداد 218 فرصت شغلی یافت شد

پایه وزارت کار

صنایع شیمیایی کیمیاران صنایع شیمیایی کیمیاران
تکنسین برق اقا (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله ) شرکت بهاران گل ( سولیکو کاله )
شهر كرج

توافقی

کنسرسیوم دیالیز ایران کنسرسیوم دیالیز ایران
شهر اشتهارد

توافقی

لوازم خانگی مادیران لوازم خانگی مادیران
شهر منطقه ویژه اقتصادی پیام

پایه وزارت کار

صنایع آرمکو صنایع آرمکو
خدمات آقا و خانم (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

صنایع آرمکو صنایع آرمکو
شهر كرج

پایه وزارت کار

شرکت پرشین صنعت بهاستان شرکت پرشین صنعت بهاستان
شهر كرج

توافقی

جوشیران جوشیران
شهر كرج

توافقی

چی توز چی توز
شهر كرج

توافقی

چی توز چی توز
شهر كرج