استخدام برای صنایع

فیلتر دکمه فیلتر
بستن فیلتر

0
0
0
0
0
29
0
0
1
2
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

34
6
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

41
0
1
0
0
0
0

7
14
5
1
6
1
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

42
0
0
0

تعداد 218 فرصت شغلی یافت شد

توافقی

دشت مشکات دشت مشکات
شهر كرج

تا ۳ میلیون تومان

چی توز چی توز
سرپرست تولید (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

گروه صنعتی ماموت گروه صنعتی ماموت
شهر كرج

توافقی

صنایع غذایی پاکبان صنایع غذایی پاکبان
کارمند حسابداری (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

گروه صنعتی ماموت گروه صنعتی ماموت
شهر كرج

تا ۲ میلیون تومان

صنایع غذایی پاکبان صنایع غذایی پاکبان
کارمند کارگزینی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

لوازم خانگی مادیران لوازم خانگی مادیران
شهر كرج

پایه وزارت کار

صنایع غذایی پاکبان صنایع غذایی پاکبان
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

صنایع غذایی پاکبان صنایع غذایی پاکبان
تکنسین برق صنعتی (تمام وقت)
غیر فعال جزئیات آگهی
شهر كرج

توافقی

لوازم خانگی مادیران لوازم خانگی مادیران
شهر كرج