شرکت چکاد البرز پارسه

لوگو شرکت چکاد البرز پارسه

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

محمد شهر

ساعت کاری:

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
773 روز در فکروکار

چکاد البرز پارسه در یک نگاه

چکاد البرز پارسه در یک نگاه

چکاد البرز پارسه

مکان:

محمد شهر

ساعت کاری:

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

مشاغل شرکت چکاد البرز پارسه

شرکت شرکت چکاد البرز پارسه

حسابدار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت چکاد البرز پارسه

بازاریاب و کارشناس فروش

(تمام وقت)
شهر كرج