درباره شرکت چکاد البرز پارسه

مزایای کار در شرکت چکاد البرز پارسه
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
فرصت های شغلی چکاد البرز پارسه