درباره شرکت رنگین پلیمر البرز

مزایای کار در شرکت رنگین پلیمر البرز
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت رنگین پلیمر البرز