شرکت آموزشگاه آرایش و پیرایش مردانه سپهر

لوگو شرکت آموزشگاه آرایش و پیرایش مردانه سپهر
www.sepehracademy.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8:30 الی 18:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

یک نفر

اولین آموزشگاه پیرایش مردانه در ایران و کرج

مزایا

مزایا:

706 روز در فکروکار

آموزشگاه آرایش و پیرایش مردانه سپهر در یک نگاه

آموزشگاه آرایش و پیرایش مردانه سپهر در یک نگاه

آموزشگاه آرایش و پیرایش مردانه سپهر

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8:30 الی 18:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

یک نفر

مشاغل شرکت آموزشگاه آرایش و پیرایش مردانه سپهر

شرکت شرکت آموزشگاه آرایش و پیرایش مردانه سپهر

منشی خانم

(تمام وقت)
شهر كرج