درباره شرکت شرکت پارسیان پخش بیژن

مزایای کار در شرکت شرکت پارسیان پخش بیژن
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • وام پرسنلی
استخدام در شرکت شرکت پارسیان پخش بیژن