درباره شرکت شرکت عطرینه سازیبا

مزایای کار در شرکت شرکت عطرینه سازیبا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • وام پرسنلی
استخدام در شرکت شرکت عطرینه سازیبا