شرکت شرکت عطرینه سازیبا

لوگو شرکت شرکت عطرینه سازیبا
www.saziba.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

تهران

ساعت کاری:

7:30 تا 8:30 الی 16:30 یا 17:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • وام پرسنلی
638 روز در فکروکار

شرکت عطرینه سازیبا در یک نگاه

شرکت عطرینه سازیبا در یک نگاه

شرکت عطرینه سازیبا

مکان:

تهران

ساعت کاری:

7:30 تا 8:30 الی 16:30 یا 17:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت شرکت عطرینه سازیبا

شرکت شرکت شرکت عطرینه سازیبا

کارمند پشتیبان فروش (صنایع غذایی)

(تمام وقت)
شهر تهران