درباره شرکت موسسه خوارزمی
موسسه خوارزمی با۲۵ سال فعالیت، در عرصه ی آموزش و پژوهش و اعزام

مزایای کار در شرکت موسسه خوارزمی
  • بیمه تامین اجتماعی
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت موسسه خوارزمی