شرکت پروتئین ماهان

لوگو شرکت پروتئین ماهان

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

محمد شهر

ساعت کاری:

07:30 الی 17:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

پخش مواد غذایی (پروتئینی)

مزایا

مزایا:

587 روز در فکروکار

پروتئین ماهان در یک نگاه

پروتئین ماهان در یک نگاه

پروتئین ماهان

مکان:

محمد شهر

ساعت کاری:

07:30 الی 17:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت پروتئین ماهان

شرکت شرکت پروتئین ماهان

کارگر ساده

(تمام وقت)
شهر كرج