درباره شرکت شرکت زاگرس درخشان
شرکت تولید کاشی سرامیک در 3 شیفت

مزایای کار در شرکت شرکت زاگرس درخشان
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت شرکت زاگرس درخشان