درباره شرکت توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

مزایای کار در شرکت توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
فرصت های شغلی توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف