درباره شرکت تابش تابلو
ساخت تابلو برق صنعتی

مزایای کار در شرکت تابش تابلو
  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت تابش تابلو