درباره شرکت کیان صنعت

مزایای کار در شرکت کیان صنعت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت کیان صنعت