شرکت چی توز

لوگو شرکت چی توز

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

نظر آباد

ساعت کاری:

3 شیفت 8 ساعته

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

بیش از 1000 نفر

چی توز

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
969 روز در فکروکار

چی توز در یک نگاه

چی توز در یک نگاه

چی توز

مکان:

نظر آباد

ساعت کاری:

3 شیفت 8 ساعته

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

بیش از 1000 نفر

مشاغل شرکت چی توز

شرکت شرکت چی توز

کارگر انبار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت چی توز

اپراتور خط تولید

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت چی توز

کارگر خدمات

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت چی توز

راننده لیفتراک

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت چی توز

تکنسین فنی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت چی توز

کارگر خدمات

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت چی توز

کارگر خط تولید خانم و آقا

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت چی توز

کارشناس خط تولید

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت چی توز

تکنسین تاسیسات و مکانیک صنعتی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت چی توز

سرپرست تولید

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت چی توز

کارشناس کنترل کیفیت

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت چی توز

تکنسین تاسیسات

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت چی توز

تکنسین برق صنعتی و برق قدرت یا الکترونیک

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت چی توز

سرپرست تولید

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت چی توز

حراست

(تمام وقت)
شهر كرج