درباره شرکت چی توز
چی توز

مزایای کار در شرکت چی توز
  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
استخدام در شرکت چی توز